[5 ก.พ. 64] มาร่วมก้าวท้าใจกับเขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมด้วย นางสาวจงกลณี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 , นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และนพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองผู้อำนวยการสำกนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิด “งานก้าวท้าใจ Season 3 เขตสุขภาพที่ 10 ” ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี