[5 ก.พ. 64] ผู้บริหารระดับสูง นำเจ้าหน้าที่ สนง.เขต 10 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 สักการะบูชาศาลพระพรหม ศาลตายาย รุกขเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ดูแลรักษาบริเวณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ก่อนที่จะไปปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10