[12 ม.ค. 64]ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ 10 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ 12 มกราคม 2564

วันที่ 12 มกราคม 2564 วลา 13.45 น.

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 หรือ โฆษก ศบค. พร้อมด้วยนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมประชุมกับกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน และนพ.ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเลขานุการ, นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจริญ รายงานข้อมูล COVID 19 ของจังหวัดอำนาจเจริญในวันที่ 12 มกราคม 2564 วลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อรับฟังผลการเฝ้าระวังโควิด 19 และเตรียมความพร้อมการจัดตั้งรพ.สนาม จังหวัดอำนาจเจริญ