[5 ม.ค. 64]ด่วนเขตสุขภาพที่ 10 เปิดห้องประชุม EOC เตรียมความพร้อมรับ COVID 19

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เปิดประชุม VDO Conference เพื่อติดตามสถานการณ์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ (EOC) เขตสุขภาพที่ 10 ในวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Video Conference -Cisco Web EX Team ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
ประเด็นสำคัญ

 1. ข้อสั่งการของปลัด กสธ.
  1.1 ประเมินสถานการณ์ภายในจังหวัด
  1.2 ให้โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมเวชภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรทุกด้าน
  1.3 เฝ้าระวังผู้ป่วยในโรงพยาบาล, อสม.เคาะประตูบ้านแจ้งข่าว, เปิดสายด่วน Call Center
  1.4 ให้กลุ่มเสี่ยงมารายงานตัว
 2. จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 รายงานสถานการณ์ COVID 19
 3. ให้จังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุ