[4 ก.พ. 64] ประชุมติดตามการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการตำแหน่งว่างให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ