[18 ธ.ค. 63]ประชุมติดตามงานเข้มข้นของคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเขตสุขภาพ สรุปสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้

 • ให้ทุกจังหวัดที่มีเขตติดต่อตามแนวชายแดนเฝ้าระวัง COVID19 อย่างเข้มข้น
 • เสนอร่างโครงการ “PR Academy region 10” โดย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
  นำเสนอสรุปผลการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CPIO), คณะกรรมการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล องค์กรคุณภาพ และองค์กรแห่งความสุข, คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO), คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังเขต (CFO)
 • เรื่องจากศูนย์วิชาการ
  ->การสรุปผลการบูรณาการศูนย์วิชาการ โดย นางไฉไล ช่างดำ รอง ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
  ->การเตรียมความพร้อมการประเมิน IQ เด็ก ปี 2564 โดย ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ รก.ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
  ->นโยบายมะเร็งรักษาได้ทุกที่ที่มีความพร้อม โดย นพ.พงศธร ศุภอรรถกร ผอ.รพ.มะเร็งอุบลราชธานี
  ->นโยบายโครงการ “3 หมอ” โดย ผู้แทนจาก ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10
  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10, ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง, ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10, และบุคลากรด้านสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 10 ที่เกี่ยวข้อง
  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10