[18 ธ.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการเงินการคลัง และสถานการณ์งบลงทุน ในเขตสุขภาพ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564 (คณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข (อ.ก.พ.), คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) และ PM งบลงทุนเขตสุขภาพที่ 10) เพื่อนำเสนอความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน แต่ละ PM, CHRO วาระการพิจารณา การบริหารตำแหน่ง ข้าราชการ /พนักงานราชการ/ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว, สถานการณ์การเงินการคลัง หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 10, การติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2564
โดยมี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป พร้อมด้วยคณะทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย์, และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10