[18 ธ.ค. 63] รวมพลังภาคีเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9, 10 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย ให้มีคุณภาพ มาตรฐานเท่าเทียมกันทั่วไทย

18 ธันวาคม 2563 09.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ปีงบประมาณ 2564 (ภาคอีสาน) โดยมีนายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาคอีสาน ถึงความสำเร็จ และถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรคการทำงานแต่ละพื้นที่ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานที่ปรึกษาโครงการฯ แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ ประธานโครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงศิริกุล อิศรานุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายแพทย์​ธีรชัย​ บุญ​ยะลีพรรณ​ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ​ และแพทย์หญิงนิพรรณพร วรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาพ ร่วมเป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ภาคีเครือข่าย ผู้รับผิดชอบงาน จากเขตสุขภาพที่ 7, 8, 9, 10 (ภาคอีสาน) รวม 200 คน ณ โรงแรมสุนีย์ แกรน แอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี