[17 ธ.ค. 63] เตรียมขับเคลื่อน PR ACADEMY REGION 10

17 ธ.ค. 2563 เวลา 13.30 น.

นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 10 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 โดยมีดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์เชี่ยวชาญ สสจ.ศรีสะเกษ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 10 และทีมนำที่เข้มแข็งของสสจ., รพศ., รพท. ในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุม
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารประชาสัมพันธ์ของเขตสุขภาพที่ 10 ให้ Smart อย่างมืออาชีพ