[15 ธ.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 คัดกรองคุมเข้ม ด่านชายแดน ตามแนวลุ่มน้ำโขง มุกดาหารอำนาจเจริญ

15 ธันวาคม 2563

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฎิบัติงาน ตามพื้นที่แนวชายแดนแม่น้ำโขง ณ ด่านประเพณีบ้านนาสีนวน อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร และด่านประเพณี บ้านนาสีดา ด่านประเพณีบ้านยักษ์คุ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเฝ้าระวังติดตามมาตรการ คัดกรอง ป้องกัน covid-19 ในกลุ่มเปราะบาง และ บุคคลลักลอบข้ามแดนผิดกฏหมาย โดยมีคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ นายวันชัย เกตุแก้ว นายอำเภอชานุมาน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อสม. ให้รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายฝ่าย ปกครอง ท้องถิ่น ท้องที่ เป็นอย่างดียิ่ง