[15 ธ.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 รวมพลังศูนย์วิชาการ ขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

15 ธ.ค. 2563 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์​ทวีศิลป์​ วิษณุ​โยธิน​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่​ 10​ เป็นประธานในพิธีเปิดการ ประชุมรวมพลังขับเคลื่อนสู่สุขภาพดีวิถีใหม่_มุกศรีโสธรเจริญราชธานี ณ โรงแรมฟอจูน ริเวอวิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
เพื่อบูรณาการแผนงานและพัฒนาภาคีเครือข่าย ส่งเสริมสุขภาพกายใจ อนามัยสิ่งแวดล้อม ป้องกันควบคุมโรคและบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
เจ้าภาพหลัก : ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
เจ้าภาพร่วม : สคร.10, ศบส.10 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10