[8 ธ.ค. 63] ขานรับนโยบายสั่งการให้ทุกจังหวัดเปิดห้อง EOC ด่วน!!!

8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.

จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ที่ติดแนวชายแดนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โดยด่วน!!! นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ให้เปิดห้องประชุม EOC โดยด่วน เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอกที่ 2 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10ท่านผู้ตรวจราชการฯ มอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ COVID 19 พร้อมทั้งให้ผู้บริหารระดับจังหวัดรายงานสถานการณ์ในการป้องกันการติดเชื้อ COVID 19 ตามแนวชายแดน โดยเน้นผู้ที่ผ่านช่องทางธรรมชาติและด่านประเพณี รวมทั้งให้แจ้งจำนวนของผู้เข้า-ออกช่องผ่านแดนฯ ในแต่ละวัน ให้มีการตรวจหาเชื้อเชิงรุกตามเกณฑ์การควบคุมโรคและเน้นกลยุทธ์ในการควบคุมโรคในระดับพื้นที่ เน้นให้มีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ ท่านผู้ตรวจฯ เน้นให้รายงานข้อมูลผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจำนวนผู้ลักลอบเข้ามาแบบไม่ถูกกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ