[8 ธ.ค. 63] ประชุม อปสข.เขต 10 ครั้งที่ 5/2563

8 ธ.ค. 2563 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์​ทวีศิลป์​ วิษณุ​โยธิน​ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่​ 10​ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 10 อุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายสุรพลสายพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม สาระสำคัญคือ

  • การรายงานสถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและการจัดสรรเงินกันระดับเขตไตรมาส 4 ปี 2563
  • การรายงานสถานการณ์การเบิกจ่ายงบกองทุนย่อยทุกกองทุน ปี 2563
  • การบูรณาการแผนและงบประมาณ สปสช.ร่วมกับเชตสุขภาพที่ 10
    อื่นๆ ฯลฯ
    ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี