[7 ธ.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมวิชาการเพื่อยกระดับ ธนาคารเลือด สู่มาตรฐานสากล ให้ความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชน

7 ธ.ค. 2563 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์​ทวีศิลป์​ วิษณุ​โยธิน​ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่​ 10​ เป็นประธานในพิธีเปิด ประชุมวิชาการ Best Practice in Blood Transfusion Service วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรในธนาคารเลือด ทุกแห่งทั่วประเทศสู่มาตรฐานสากล ทั้งความรู้และทักษะ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการต่างๆ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ จัดหาเลือด เตรียมเลือด และใช้เลือด ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทีมสหวิชาชีพ Transfusion chain จาก รพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ รวม 281 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี