[3 ธ.ค. 63] การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (5×5) ระดับเขต เขต 10 อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 3 ธันวาคม 2563

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน ร่วมกับ ทันตแพทย์วุฒิชัย ลำดวน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (5×5) ระดับเขต เขต 10 อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี