[4 ธ.ค. 63] นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 ธันวาคม 2563

นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบทางไกล Webex ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักสารนิเทศ ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนึ่งในวาระนั้นสำนักสารนิเทศให้เขตสุขภาพนำเสนอผลงานเด่น/นวัตกรรมเด่น คือ เขตสุขภาพที่ 3, 10, และเขต 11

เขตสุขภาพที่ 10 โดยนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานงาน PR KET10 และดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์เชี่ยวชาญ/รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเลขานุการ ได้นำเสนอผลงานตาม Project PR Ket 10 ปี 2564 : PR ACADEMY REGION 10 ได้รับความเห็นชอบจากท่านประธานและที่ประชุมให้รีบดำเนินการ เพื่อจะได้เป็นต้นแบบของเขตอื่น ๆ