[1 ธ.ค. 63] ผู้บริหารระดับเขตร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 10

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-12.30 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 10 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 โดยมีนายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ เป็นประธานการประชุม และนายนพพร พันธุ์เพ็ง รองประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 10/กรรมการสุขภาพแห่งชาติประเด็นสำคัญในการประชุมมีดังนี้ 1. การทบทวนแผนและเป้าหมายการดำเนินงาน ปี 25642. การนำเสนอผลงาน “ธรรมนูญโควิด 19” พื้นที่ กขป.เขต 103. การนำเสนองานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2563 4. การเตรียมสรรหากรรมการชุดใหม่ ปี 25645. วางแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงสัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563 พื้นที่เขต 106. เตรียมรับฟังร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 13จัดประชุมโดย : ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 10 ถนนเขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี