[30 พ.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 (คน,เงิน,ของ) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO), คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) และ PM งบลงทุน เขตสุขภาพที่ 10) เพื่อประชุมเรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม/เพื่อทราบ และวาระการพิจารณา การบริหารตำแหน่ง ข้าราชการ /พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว, สถานการณ์การเงินการคลัง หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 10, การติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 โดยมี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป พร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10