[30 พ.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเขตสุขภาพ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

 • สรุปผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการร่วม เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564
 • การนำเสนอผลงานดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CPIO)
 • การนำเสนอผลงานดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล องค์กรคุณภาพ และองค์กรแห่งความสุข
  -การนำเสนอผลงานดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
 • วาระนำเสนอจากศูนย์วิชาการ
  ->การดำเนินงานป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย โดย ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
  ->นโยบาย 30 บาท มะเร็งรักษาได้ทุกที่ๆ มีความพร้อม โดย ผอ.รพ.มะเร็งอุบลราชธานี
 • วาระพิจารณาแผนบูรณาการโครงการร่วม งานสาธารณสุขชายแดน ปี 2564
  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง, ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10, เจ้าหน้าที่และบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 10 ที่เกี่ยวข้อง
  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10