[24 พ.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการ ร่วมกับคณะกรรมการฯ สาธารณสุขชายแดน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564

24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

  เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมบูรณาการแผนงาน/โครงการงานสาธารณสุขชายแดน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการงานโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน, งานสุขภาพดีวิถีใหม่, งานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยมีศูนย์วิชาการร่วมจัดทำแผนงานบูรณาการตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนตามนโยบาย เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์และการบูรณาการแผนงาน/โครงการ สร้างกลไกการกำกับติดตาม ตามรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นที่ปรึกษาโครงการและเข้าร่วมประชุมให้คำชี้แนะ มีนายแพทย์สิทธิมาศ วงศ์สุรเกียรติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10, พญ.มานิดา สิงหัษฐิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, ประธาน, เลขานุการ และผู้รับผิดชอบงาน ที่เกี่ยวข้องกับ  PM สาธารณสุขชายแดน, PM สุขภาพจิต, PM สุขภาพดีวิถีใหม่ และ PM ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10