[18 พ.ย. 63] การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายพิเชษฐ พืดขุนทด ประธาน CHRO เขตสุขภาพที่ 10 /นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อประชุมเรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม/เพื่อทราบ และวาระการพิจารณา การบริหารตำแหน่ง ข้าราชการ /พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว โดยมี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด,รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10