[9 พ.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ เตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และบูรณาการแผน เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้างเขต และตัวชี้วัด ปี 2564 จาก 5 จังหวัด และศูนย์วิชาการ รวม 250 คน ณ ห้องประชุมวนารมย์ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี