[2 พ.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดการประชุมนำเสนอแผนงาน/โครงการของศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

  นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนงาน/โครงการของศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

  พร้อมด้วยนางสาวจงกลนี  จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10, รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ 10, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานจากสำนักสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 และผู้รับผิดชอบงานจากเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่เป็นปัญหาของพื้นที่, KAP ในแต่และประเด็นมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการร่วมกับศูนย์วิชาการ และเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องข้อมูลพื้นฐานให้สมบูรณ์มากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการทำแผนฯ ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2563 ต่อไป

รูปภาพกิจกรรม