[22 ต.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564)

22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ (คปสข.) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งมีประเด็นการนำเสนอ ดังนี้

   – การเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชินีฯ เสด็จทอดกฐินฯ ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563

  – การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ COVID 19 รอบที่ 2 โดยเฉพาะเขตพื้นที่ติดต่อตามแนวชายแดน

   – การติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2564 และปี 2565

   – สถานการณ์การเงินหน่วยบริการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 ไตรมาสที่ 4/2563 และ Planfin 64

   – การขับเคลื่อนงานเขตสุขภาพที่ 10 -การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการบูรณาการแผน และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564

  เรื่องจากศูนย์วิชาการ

  – ศูนย์อนามัยที่ 10 เรื่องหลักสูตรการจัดการภาวะเดินทางสูติกรรม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy

   – โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง “การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดระบบบริการกรณีรักษาที่ไหนก็ได้ สำหรับบริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์,  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง, ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10, เจ้าหน้าที่และบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 10 ที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพกิจกรรม