[21 ต.ค. 63] ท่านองคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ

21 ตุลาคม 2563

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสืบสานพระปณิธาน โรงพยาบาลเบญจลักษ์ อำเภอเบญจลักษ์ จัวหวัดศรีสะเกษ

กล่าวต้อนรับโดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

รายงานข้อมูล โดย นายแพทย์พัฒนศักดิ์ ทั่งนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ภารกิจของรพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติฯ มียุทธศาสตร์ 1+4 คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม ;
-โครงการสาธารณสุขร่วมใจลดค่าใช้จ่ายในองค์กร “ลดการใช้พลังงาน ลดการนำเข้า ประหยัดทรัพยากร”

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการเป็นเลิศ : สามัคคีมีมาตรฐาน บริการด้วยใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บุคลากรเป็นเลิศ
สร้างคน “คนเก่ง มีคุณค่า มีความผาสุก”

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริการเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล

โอกาสพัฒนา

  1. เรื่องน้ำ เนื่องจากปีที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้ง จึงต้องใช้น้ำจาบ่อบาดาล แต่น้ำจากบ่อบาดาลเป็นน้ำกระด้าง แก้ปัญหาโดยชี้จุดเจาะใหม่ แต่ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างประปาหลังสูง
  2. พบผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ แก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง คือ การทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกที่ โดยการจัดการของ อปท.,อบต. และเทศบาล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่
  3. วางยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางเมืองสมุนไพร จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับจังหวัดภาคอิสานตอนล่าง โดยมี เครือข่าย (Node) ที่ รพ.ห้วยทับทัน, รพ.ขุนหาญ และรพ.เบญจลักษ์

ผู้ร่วมรับการตรวจเยี่ยมในส่วนของสาธารณสุข : นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10, นพ.พิเชษฐ พืดขุนทด นพ.สสจ.ศรีสะเกษ, นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ, ดร.กมล ฝอยหิรัญ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10, นายชาลี สร้างดี ผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10, ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์เชี่ยวชาญ/รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, นางลำพูน วรจักร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10, คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

รูปภาพกิจกรรม