[14 ต.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาชุดองค์ความรู้ วิจัยผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างไร้รอยต่อ

14 ตุลาคม 2563 09.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานการประชุม ระดมสมองเพื่อพัฒนาชุดองค์ความรู้ โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบ ระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อ สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน (Stroke) โรคกล้ามเนื้อ หัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด (STEMI) และกระดูกสะโพกหัก (Hip fracture) แบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพที่ 10

สาระสำคัญ เพื่อชี้แจงโครงการ และระดมสมองเพื่อจัดทำชุดองค์ความรู้ 5 ประเด็นหลัก คือ

1. โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

2. โรคกล้ามเนื้อ หัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด (STEMI)

3. กระดูกสะโพกหัก (Hip fracture)

4. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับ 3 กลุ่มโรค

5. ระบบฐานข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง,ป่วย 3 โรค

ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รูปภาพกิจกรรม