[23-25 ก.ย. 63] เขตสุขภาพที่10 จัดประชุมสรุปผลการตรวจราชการและพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563

23-25 กันยายน 2563

เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสรุปผลการตรวจราชการและพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมเปิดงานและร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการและพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยในงาน ประกอบด้วยกิจกรรม
– การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10
– สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 และมุมมองยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 10ปี 2564
– การมอบรางวัลผลงานเด่นในระดับเขตสุขภาพที่ 10
– การนำเสนอวีดีทัศน์ ผลงานเด่นเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563
– การจัดบูธนิทัศการผลงานทางวิชาการ
– การบรรยาย แนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564
– สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2563
– การนำเสนอสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (M&E :Monitoring & Evaluation) ปีงบประมาณ 2563 ทั้ง 3 คณะ