[30 ก.ย. 63] ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นประธานประชุมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ในการจัดทำยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

พร้อมด้วย
นายกิตติพศ ดำบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (CHRO)

นางสุชารัตน์ ญาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CPIO)

นายชัยนิตย์ อินทร์งาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)

นางเรียมรัตน์ รักเสมอวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ /
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ (COO)

นางสาวเสาวณีย์ โคตรนิมิตร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รก.หัวหน้ากลุ่มงานการเงินการคลัง (CFO)

และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

รูปภาพกิจกรรม