[28 ก.ย. 63] CIO เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (HAIT) ณ รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (HAIT) ณ รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

วันจันทร์ 28 กันยายน 2563

เขตสุขภาพที่ 10 โดย
– นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร / ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลด้านบุคลากรและการบริหารด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ (People & Governance Excellence) เขตสุขภาพที่ 10

– นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหาร / รองประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลด้านบุคลากรและการบริหารด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ (People & Governance Excellence) เขตสุขภาพที่ 10

– นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ / ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการด้าน Smart Hospital เขตสุขภาพที่ 10

– นายแพทย์ปิยะพงษ์ มากนวล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศโรงพยาบาลมุกดาหาร

พร้อมด้วย หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร นำคณะเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (HAIT) ณ โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแบบอย่างการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 10 ต่อไป

โดยมี นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง และ IT Man บรรยายให้ความรู้แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (HAIT) ทั้ง 7 ด้าน พร้อมลงศึกษาหน้างานการให้บริการของโรงพยาบาลคูเมือง

เขตสุขภาพที่ 10 ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง คณะ IT Man และคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลคูเมือง ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และให้ความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (HAIT) มา ณ โอกาส นี้