[15 ก.ย. 63] “งานสา’สุขชายแดน เตรียมพร้อมปี 64 พัฒนาระบบข้อมูลงานสาธารณสุขชายแดน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข”

15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10/ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ งานสาธารณสุขชายแดน แรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563 กล่าวรายงานโดย นายแพทย์สิทธิมาศ วงศ์สุรเกียรติ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Manager : PM) งานสาธารณสุขชายแดน แรงงานต่างชาติ และเหยื่อการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมชลธี โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสาธารณสุขชายแดน, แรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริการโดยการจัดทำ Website ให้มีฐานข้อมูลและสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์สาธารณสุขอาเซียนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10, หัวหน้าศูนย์บริการชาวต่างชาติของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพที่ 10 หัวหน้ากลุ่มประกันสุขภาพ, หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน, สาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ติดตามแนวชายแดน และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวม 170 คน

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ตามกลุ่มจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 ดังนี้
1. การส่งต่อผู้ป่วย ตามแนวชายแดนร่วมกันระหว่างจังหวัด/ระหว่างประเทศ (กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี)
2. ระบบการติดตามชาวต่างด้าว/ต่างชาติ (กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ)
3. ระบบออก CID ต่างด้าว/ต่างชาติ (พร้อมรูปถ่าย) อัตโนมัติ (กลุ่มจังหวัดยโสธร)
(การกำหนดเลขบัตรประชาชนชาวต่างด้าว/ชาวต่างชาติ)
4. การจัดทำ Family Folder Electronic รายบุคคล/ต่างด้าว/ต่างชาติ (กลุ่มจังหวัดอำนาจเจริญ)
5. ระบบแจ้งเหตุโดย อสม.ชายแดน (กลุ่มจังหวัดมุกดาหาร)
6. ระบบติดตามการป่วย, การตาย, การอพยพของสัตว์ (กลุ่มจังหวัดมุกดาหาร)
7. ระบบติดตามสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (กลุ่มจังหวัดมุกดาหาร)

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะนำไปปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ งานสาธารณสุขชายแดน แรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ เขตสุขภาพที่ 10 ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้สามารถใช้ประโยชน์ระหว่างกระทรวงแรงงาน (แรงงานจังหวัด, จัดหางานจังหวัด) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ภูธรจังหวัด) และเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่ติดชายแดนของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 (การใช้ข้อมูลผู้มารับบริการด้านสาธารณสุขร่วมกันระหว่างประเทศ)