[14 ก.ย. 63] เขตสุขภาพที่10 เตรียมความพร้อมบุคลากร รองรับการระบาด COVID19 รอบ 2

14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID19) รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการถอดบทเรียนการดำเนินงานตามกล่องภารกิจในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่สำคัญเพื่อวางแผนป้องกันและควบคุมการระบาด ในรอบที่ 2 กล่าวรายงานโดยนายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง ประธาน EOC เขตสุขภาพที่ 10 วิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 รวม 150 คน ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี