[10-11 ก.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดอบรมพัฒนาทักษะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 จังหวัด) ในการบริหารจัดการเครื่อง Server ด้วย Docker & API Gateway

เขตสุขภาพที่ 10 จัดอบรมพัฒนาทักษะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 จังหวัด) ในการบริหารจัดการเครื่อง Server ด้วย Docker & API Gateway

วันที่ 10-11 กันยายน 2563
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เขตสุขภาพที่ 10 โดย นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ / ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการด้าน Smart Hospital เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นางหรรษา ชื่นชูผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ / กรรมการและเลขานุการฯ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย (Server) ด้วย Docker และ API Gateway สำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10

อบรมรุ่นที่ 2: จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร
ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ สสจ.มุกดาหาร

วิทยากร โดย : นายสุรชัย ศรีอาราม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
และผู้ช่วยวิทยากร นายอภิสิทธิ์ บุญส่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ขอขอบคุณผู้บริหาร วิทยากร และผู้เข้าอบรม ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งนี้