[10 ก.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามงานอนามัยแม่และเด็ก โดยใช้กลไก MCH Board ระดับเขต

10 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10 ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก โดยใช้กลไก MCH Board เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์แพทย์สาขาสูติศาสตร์ ที่ปรึกษาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10