[10-11 ก.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ในการเขียนแผนการลงทุน สำหรับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563

10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ในการเขียนแผนการลงทุน สำหรับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มกลยุทธ์ การวางแผนการลงทุนของโรงพยาบาลเพื่อวิเคราะห์และสะท้อนข้อมูลต้นทุนการดำเนินงานจริง สามารถทำแผน กำกับและพัฒนาประสิทธิภาพด้าน การเงิน ด้านการบริหาร การเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวรายงานโดย นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ ประธานคณะ กรรมการบริหาร การเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักบริหารการเงินการคลังโรงพยาบาล และผู้รับผิดชอบงานแผนงาน และยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวม 160 คน ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี