[8-9 ก.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมทบทวนความรู้การพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 9 กันยายน 2563
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการเปิดโครงการทบทวนความรู้การพิจารณาประเมินผลงานวิชาการขอรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563
ในวันที่ 8-9 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ ผู้มีคุณสมบัติเข้าสู่ตำแหน่ง และนักทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ให้มีความเข้าใจกระบวนการประเมินผลงานและเป็นมาตรฐานเดียวกันในเขตสุขภาพ