[2 ก.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดทำแผนกลยุทธ์ กลุ่มแม่และเด็ก ในระดับเขตสุขภาพ

วันที่ 2 กันยายน 2563

  นายธัชชัย ใจคง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Manager : PM) กลุ่มมารดาและทารก เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ  เขตสุขภาพที่ 10 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี และผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10