[31 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563

31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

   นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 (อ.ก.พ. เขตสุขภาพที่ 10) ครั้งที่ 13 ประจำ  ปีงบประมาณ 2563  เพื่อประชุมเรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม/เพื่อทราบ และวาระการพิจารณา การบริหารตำแหน่ง ข้าราชการ /พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว

โดยมี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป พร้อมด้วยคณะทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3  ชั้น 3  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10