[28 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10  พร้อมด้วยนายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อติดตามการดำเนินงาน ในเขตสุขภาพที่ 10 ดังนี้

        1. การเตรียมความพร้อมเรื่องน้ำท่วม

        2. การจัดบูทนิทรรศการในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2563

        3. การนำเสนอร่างงานวิจัยในผู้สูงอายุ

        4. การเตรียมแผนงาน/โครงการตามปัญหาในพื้นที่ในการของบสนับสนุน PPA

        5. การนำเสนอผลความก้าวหน้าตามผลการปฏิบัติราชการ (Preforment Agreement : PA)

       6. การติดตามผลการดำเนินงานตามกลุ่มงานต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 10

       7. การนำเสนอร่างกำหนดการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563

       8. การนำเสนอประเด็นสำคัญจาก ศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 10

        8.1 ผลการดำเนินงาน “ก้าวท้าใจ” (ศอน.10)

        8.2 การจัดหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” (วพบ.สปส.อบ.)         

8.3 กินเห็ดพิษ ปลิดชีวิตถึงตาย (สคร.10)