[25 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับเขต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านบริหารการเงินการคลัง

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป

  นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) โดยมี ภก.ดนุภพ ศรศิลป์ เลขานุการ CFO เขตประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการ ณ เดือน กรกฎาคม 2563   เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 และการจัดประชุมวิชาการ การเงินการคลังและเศรษฐกิจสุขภาพ (Forum Finance)

ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 โดยประชุมทางไกล VDO Conference ผ่าน ระบบ Cisco WebEx