[26 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่ 26 สิงหาคม 2563

  นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง   ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 16 ราย และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 45 ราย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10