[26 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.

  นายแพทย์ทวีศีลป์  วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อขับเคลื่อนงานกัญชา   ทางการแพทย์ และสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 เป้าหมายขับเคลื่อนและแก้ไขผลิตภัณฑ์อาหารที่พบปัญหามากที่สุด 5 ลำดับ ได้แก่

  1. คุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

  2. สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ

  3. สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้

  4. สารเร่งเนื้อแดง

  5. ฟอร์มาลิน