[25 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 รับมอบโคมไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในเด็กทารก (Phototherapy) โครงการมอบแดดให้หลาน จาก 50 ปี “น้องใหม่จุฬาฯ 2513”

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ โคมไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในเด็กทารกแรกเกิด (Phototherapy) โครงการมอบแดดให้หลาน จากประธานคณะกรรมการโครงการ 50 ปี โครงการมอบแดดให้หลาน “น้องใหม่จุฬาฯ 2513” มอบให้กับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 20 เครื่อง โดยมีผู้บริหารจากเขตสุขภาพที่ 10 และผู้แทนแทนจากโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 ที่ได้รับมอบอุปกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองง จังหวัดอุบลราชธานี