[21 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการ CPIO และ PM ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CPIO) และคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (PM) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประธานคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมและดำเนินการประชุม

พร้อมด้วย นายแพทย์สิทธิมาศ วงศ์สุรเกียรติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร/ประธานคณะกรรมการงานสาธารณสุขชายแดนฯ เขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ / รองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่10, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาตร์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประเด็นการประชุมเพื่อหารือการเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการบูรณาการแผนงาน/โครงการ และเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 10 และเตรียมการนำเสนอผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ในเวทีประชุมสรุปผลงานวิชาการประจำปี 2563