[2-3 ก.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดอบรมพัฒนาทักษะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการเครื่อง Server ด้วย Docker & API Gateway

เขตสุขภาพที่ 10 จัดอบรมพัฒนาทักษะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการเครื่อง Server ด้วย Docker & API Gateway

วันที่ 2-3 กันยายน 2563
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เขตสุขภาพที่ 10 มีนโยบายการใช้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันทั้งเขตสุขภาพ เช่น โปรแกรม Smart Refer การดำเนินการจัดทำ Big Data หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่จะพัฒนาในอนาคต ด้วยความแตกต่างทางด้านโครงสร้างฐานข้อมูล โปรแกรม HIS ที่มีหลากหลาย Vendors เช่น HosXP, HomeC, MBase, HI, HimPro และอื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนา Application ต่าง ๆ ที่หน่วยบริการพัฒนาขึ้นใช้งานเอง ด้วยความแตกต่างของทรัพยากรนี้ ทำให้การพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความซับซ้อน อาจเกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาในด้าน Security ของระบบ Server ด้วยนั้น

เขตสุขภาพที่ 10 โดย นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ / ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการด้าน Smart Hospital เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นางหรรษา ชื่นชูผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ / กรรมการและเลขานุการฯ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย (Server) สำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10

อบรมรุ่นที่ 1: จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ สสจ.อุบลราชธานี

วิทยากรโดย : นายสุรชัย ศรีอาราม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
และ นายอภิสิทธิ์ บุญส่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ขอขอบคุณผู้บริหาร วิทยากร และผู้เข้าอบรม ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งนี้