[5 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคกก. PM ลดแออัด ลดรอคอย ER-คุณภาพ และ Smart Hospital ประจำปีงบประมาณ 2563

เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคกก. PM ลดแออัด ลดรอคอย ER-คุณภาพ และ Smart Hospital ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เขตสุขภาพที่ 10 โดยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (PM) ลดแออัด ลดรอคอย ในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายฯ และตัวชี้วัด 3 ประเด็น ประกอบด้วย
1. ประเด็นลดแออัด ลดรอคอย ในโรงพยาบาล
2. ประเด็น ER คุณภาพ
3. ประเด็น Smart Hospital
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ/ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (PM) ลดแออัด ลดรอคอย ในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและดำเนินการประชุม พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน จากหน่วยงาน

– สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด (จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ และ จ.มุกดาหาร )
– โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
– โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
– โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราธานี
– โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี
– โรงพยาบาลศรีสะเกษ
– โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
– โรงพยาบาลยโสธร
– โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
– โรงพยาบาลมุกดาหาร

การประชุมในครั้งนี้ ผู้แทน/ผู้รับผิดชอบงาน จากทุกโรงพยาบาล ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบาย นวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovation) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การดำเนินงานด้าน New Normal จากสถานการณ์ COVID-19 ตลอดจนปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะต่าง ๆ

คณะกรรมการฯ จะนำผลการประชุมในครั้งนี้เสนอผู้บริหารเขตสุขภาพ ที่ 10 ต่อไป