[5 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลด้านบุคลากรและการบริหารด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ คณะที่ 3 ประเด็นแผนกำลังคนตามระบบบริการโดยเขตสุขภาพ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลด้านบุคลากรและการบริหารด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ คณะที่ 3 ประเด็นแผนกำลังคนตามระบบบริการโดยเขตสุขภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัดอุบลราชธานี

ประกอบด้วย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลวารินชำราบ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เพื่อรับฟังการนำเสนอการดำเนินงานแผนการพัฒนาระบบบริการ 7 สาขาหลักและอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมดุสิตา โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี