[4 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมขับเคลื่อนงานสา’สุขชายแดน, แรงงานต่างด้าว และเหยื่อการค้ามนุษย์ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ประชุมขับเคลื่อนงานสา’สุขชายแดน, แรงงานต่างด้าว และเหยื่อการค้ามนุษย์ เขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์สิทธิมาศ วงศ์สุรเกียรติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร/ประธานคณะกรรมการงานสา’สุขชายแดนฯ เขตสุขภาพที่ 10 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ประเด็นหลักในการขับเคลื่อน คือ การควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนผ่าน webaap, และการพัฒนาระบบข้อมูลสา’สุขชายแดนผ่าน web เพื่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย