เผยแพร่ผลงานวิชาการ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร ของพนักงานราชการ ในเขตสุขภาพที่ 10


เผยแพร่ผลงานวิชาการ


การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร
ของพนักงานราชการ ในเขตสุขภาพที่ 10


โดย นายกิตติพศ ดำบรรพ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10Download เอกสาร PDF