[3 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัดในเขต คณะที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention Protection Excellence) รอบที่ 2/2563

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

นายแพทย์สุวิทย์ โจรนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผล (M&E) คณะที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention Protection Excellence) รอบที่ 2/2563 ในประเด็น การพัฒนาการเด็กและการเข้าถึงบริการจิตเวชเด็ก มีการนำเสนอปัญหาและอุปสรรคจากการออกติดตามและประเมินผล รอบที่ 1 และการนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบที่ 2/2563 จากตัวแทนทั้ง 5 จังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร)

โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร เป็นประธานการอภิปรายผลการนำเสนอ, พญ.ประภาภรณ์ เพชรมาก นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ, พญ.นันทิยา จีระทรัพย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ, พญ.มนญานี ทองวรณ์ จิตแพทย์ชำนาญการ และน.ส.ไปยดา วิรัศมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้อภิปรายผลการนำเสนอ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักเขตสุขภาพที่ 10