[30 ก.ค.63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของเขตสุขภาพ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

  นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของเขตสุขภาพ ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาผลงาน จำนวน 4 ราย